Янка Купала

З недацветаў

Яшчэ не ацэнена

Зелянелі лагі,
Зацвіталі сады, —
З маладою сваёй
Я спаткаўся тады.

Вецер косы яе
Расплятаў, спавіваў,
Прыпадаў да грудзей,
Калыхаў, напяваў...

Абняліся мы з ёй,
Божым сном паплылі
Ўдаль да сонца ўдваіх
Па зялёнай зямлі.

Па квяцістым пуці,
Паласой залатой,
Ўдаль да сонца ўдваіх
Заадно з яснатой...

Пад агністай зарой,
Над сівым курганом
Заручаліся з ёй

Заручыны

Яшчэ не ацэнена

Далёкай, нялёгкай сцяганы хадзьбой,
Пад хвойкай высокай мы селі з табой,
Як цар і царыца;
Шурпаты няжаты сох верас ля ног,
Спаў белы спляснелы пад шышкамі мох
Над цёмнай крыніцай.

На сучча плятуча паўзла дзермяза,
Блішчэла нясмела раса, як сляза,
На лісцях лазовых;
Каронай зялёнай дзед-бор патрасаў
I шумам-задумам

Явар і каліна

Яшчэ не ацэнена

Песняй вясны лебядзінаю,
Скінуўшы зімнія чары,
Шэпчуцца явар з калінаю
У сумнай даліне над ярам.

Лісцікі зеленяй хваляцца
Небу панятлівай мовай:
Росамі мыюцца раніцай,
Песцяцца сонцам паўднёвым.

Захадам модлы пакорныя
З маткай-зямлёй адпраўляюць;
Тайна у ночаньку чорную
Месяца, зор выгля

Песня

Яшчэ не ацэнена
Зайшло ўжо сонейка, цень лёг на гонейка,
    Ўецца туман сенажацяй,
Выйдзі ж, дзяўчынка, выйдзі, галубка,
    Ў садзік ка мне пагуляці.
 
Хвілямі шыбкімі ў цені пад ліпкамі
    Час нам праходзіці будзе;

Мая жонка

Яшчэ не ацэнена
Не хачу я жонкі
Не з сваёй старонкі,
    Як я – багацейшай,
    І як я – мудрэйшай.
 
Я вазьму такую,
К якой любасць чую,
    Што мяне палюбіць,

Людка

Яшчэ не ацэнена

Як Людкі не бачу, –
Не міла мне жыць:
I сохну, і плачу,
I сон не бяжыць!

I хатка – не міла,
Ўрагамі – дружкі,
I сьвет – як магіла,
I ночкай – дзянькі!

Як Людку угледзеў,
Забыўся на ўсё! –
I плач уцёк недзе,
I раем – жыццё!

Хоць поўна хмар неба, –
Свет-яснасць адна!
Сам сыты без хлеба,
Вясёлай душа!

Забыты ўсе болькі,
Што ходзяць са мной, –

Абнімі...

Яшчэ не ацэнена

Абнімі ты мяне, маладая,
Абніманнем гарачым, агністым,
Дый памчымся ад краю да краю
Вольнай думкай па свеце цярністым.

Ў дзень вясёлы мы сонцам пякучым
Заіскрымся ў нябесным прасторы,
З ветрам-сокалам душы заручым,
Ў пушчу-лес упляцём загаворы.

Ўночы сумнаю зоркаю глянем
На сады, на амшэлыя хаты;
Чары-сон навядзём заклінаннем,
Вышлем росы брыльянтныя ў сваты.

Як у повесці

Яшчэ не ацэнена
Шлях. Каля шляху лес хілкі.
Вёска, дзе лес, і магілкі;
   Ў вёсцы – з святліцай хаціна,
   Ў хаце – з бабуляй дзяўчына.
 
Там жа паблізку стаяла
Гэткая ж хатка бязмала, -
   Хлопец у хаце жыў з дзедам,

Ты прыйдзі...

Яшчэ не ацэнена
Ты прыйдзі ка мне вясною,
   Кветкаю прыйдзі;
Зацвіці красой са мною,
   Думку разбудзі...
 
Ты прыйдзі ка мне улетку,
   Коласам прыйдзі;
Песняй жніўнай на палетку
   Думку саладзі...

Над ракою ў спакою

Яшчэ не ацэнена

Над ракою ў спакою
Зацвітала каліна;
У сяле за ракою
Вырастала дзяўчына.

Да зялёнай каліны
Прылятала зазюля;
Да дзяўчыны-маліны
Удаваўся Януля.

Над ракой, дзе каліна,
Сенажаць церабілі;
У сяле, дзе хлапчына,
У паход затрубілі.

Перастала каліна
У цвяточкі ўбірацца;
Перастала дзяўчына
З ненаглядным страчацца.

Бедавала зязюля,
Што каліны не стала;
Бедавала матуля,

Як у лесе зацвіталі...

Яшчэ не ацэнена
Як у лесе зацвіталі
   Ліпы ды каліна, –
Залатыя сны снавалі
   Мы з табой, дзяўчына.
 
Калыхаліся, шумелі
   Вольныя бярозы,
Шапацелі, шалясцелі
   Трыснягі ды лозы.
 

З табою...

Яшчэ не ацэнена

З табою спаткаліся ў лесе;
Багун і чарнобель к нам слаўся.
Смяяўся пушчар, а у смесе
За ценем цень новы снаваўся.

За намі, прад намі снавалі
Павучныя, бледныя цені, –
Мяне у палац зазывалі,
Цябе – у святыя прадсені.

Святая пасцель небасхіла
Крывавай імглой заплывала,
Пасад заручальны магілай
Пуціна сляпая хавала.

Пуціна была, мы і тую

Даўгажаданая

Яшчэ не ацэнена

Ты прыйшла ка мне тады,
Як звінелі халады,
Як стагнаў яловы плот,
Хохлік бегаў ля варот.

I сагрэла ты мяне
Ў палуцьме, у палусне;
Паня ты была, я – пан...
После зноў зацвіў курган.

Ад мяне пайшла тады,
Падганялі халады,
Скрыпам выў яловы плот,
Хохлік бегаў ля варот.

Ночцы

Яшчэ не ацэнена

К табе, мая ночанька цёмная,
І к вам, мае зоранькі-кветкі,
З паклонам іду, непрытомны я,
І клічу вас, клічу за сведкі.

Пасведчыце, як мне тут маецца
Ў маёй адзіноце, нядолі,
Як сэрца ў грудзях разрываецца,
Як плача душа без патолі.

Пасведчыце там перад мілаю,
Як тутка па ёй я журбую…
Мо хоць над маёю магілаю
Я водклік ад мілай пачую.

К табе ж, брат мой, вецер, звяртаюся

Сыйду

Яшчэ не ацэнена

Сыйду са сцежкі я тваёй,
Як цень з няведамага краю,
Хоць і не вырву ўжо з грудзей
Таго, з чым жыці сіл не маю.

Судзіла доля мне сустрэць
Цябе, як казку негадану,
Ды не судзіла доля мець
Пацехі з гэтага жаданай.

Пракляцце нейкае вісіць
Над лёсам марным і сірочым
Ды рве і рве за ніцяй ніць,
Якія з шчасцем злучыць хочуць.

Нявольнік дум сваіх і сноў,
Сябе самога раб няшчасны,

Не глядзі...

Яшчэ не ацэнена

 
Не глядзі на мяне, не глядзі, адыдзі,
Не чаруй так сабой і наяве, і ў сне!
Ты смяешся з мяне… Дык ідзі ж, не глядзі,
Бо замучыш, загубіш навекі мяне!